Metodologia de treball eficaç i adequada a les característiques personals de cada pacient.

Treball amb adults

Treball amb adults

Treball amb infants

Treball nens i adolescents

Sessions

Freqüència i durada sessions

Quan cal Consultar

Quan cal consultar

Treball amb adults

La nostra tasca és ajudar les persones a trobar solucions als problemes que ens presenten de la manera més ràpida i eficaç possible.

L'enfoc prioritari de tractament és la Teràpia Estratègica breu:
- analitzem els intents de solució que ha fet la persona fins al moment,
- quins han estat útils i quins no, i des de la primera sessió,
- es re-formula el problema,
- es canvia la perspectiva i,
- s'assignen tasques per realitzar entre sessions.

El pacient comença a notar petits canvis que li suposen una millora significativa en el seu patiment i que, a mesura que es desenvolupa el tractament, es van consolidant, augmentat i generalitzant a diferents àrees. Amb la nostra orientació, la persona aprèn estratègies i potencia els propis recursos i habilitat per enfrontar-se i resoldre diferents tipus de conflictes, d’una manera autònoma i independent.

En el treball amb les parelles, es duen a terme tant entrevistes individuals, com entrevistes conjuntes per definir la problemàtica des de cada punt de vista i poder després establir objectius de treball conjunt.

Treball amb nens i adolescents

Posteriorment es fan sessions de valoració del nen on es determina quines són les àrees que cal tractar, ja que és una avaluació multi-disciplinar.

Depenent del diagnòstic, es decideix si es prioritzen els aspectes emocionals, relacionals, de llenguatge o escolars.

A partir d'aquest moment el treball terapèutic el realitza el professional especialista corresponent, amb una programació individualitzada que permet solucionar les dificultats que presenta.

L’ enfoc és interdisciplinar ens coordinem amb la família, mestres, pediatres, odontòlegs, psicòlegs infantils i l’EAP o altres serveis.

Freqüència i durada de les sessions

Adults:

Les sessions de tractament psicològic són quinzenals després de la primera entrevista. Període apropiat perquè la persona pugui començar a notar canvis a partir de les tasques que se li prescriuen. La durada de les sessions és de 50-60 minuts.

Nens i adolescents:

El tractament psicològic es sol realitzar un cop per setmana a l'inici, posteriorment es va espaiant. El tractament re-educatiu i logopèdic individualitzat comporta sessions de 45 minuts de durada i una freqüència setmanal d'una o dues sessions a la setmana.

Quan cal consultar?

Intervenció psicològica:

Quan un problema s'ha intentat solucionar, amb l'ajut dels amics, la família, els metges i encara persisteix provocant patiment o malestar, és quan s'ha de fer una consulta al psicòleg.

El tractament et permetrà veure el problema des d’una altra perspectiva, enfocar-te en les solucions i en el canvi. Aconseguiràs consolidar recursos i habilitats personals que et permetran enfrontar-te a diferents tipus de dificultats actuals i futures.

Intervenció psicopedagògica:

Quan el nen té dificultats en el seu rendiment i s'angoixa davant de les tasques escolars perquè les habilitats i capacitats que es requereixen no estan suficientment desenvolupades i adquirides.

La intervenció psicopedagògica reforça les capacitats, les habilitats implicades en l'aprenentatge i ajuda el nen a millorar el seu rendiment acadèmic i reforçar el seu sentit d'autoconfiança