Metodologia del Centre GNÒSIC

GNÒSIC -Treball amb adults - Centre de Psicologia a Palamós

Treball amb adults

Tractem la persona afectada sola o amb implicació de persones del seu entorn proper.

Ajudem a trobar solucions a problemes que ens presenten de la manera més ràpida i eficaç possible.

GNOSIC - 02_Treball amb infants

Treball amb nens i adolescents

Es fa una primera entrevista als pares.

Posteriorment es fan sessions de valoració del nen on es determina quines són les àrees que cal tractar, ja que és una avaluació multi-disciplinar.

GNÒSIC - Freqüència i durada de les sessions - Centre de psicologia a Palamós

Freqüència i durada de les sessions

Adults:
Sessions quinzenals de durada 50-60 minuts.

Nens i adolescents:
A l'inici setmanalment de durada 45 minuts.

GNÒSIC - Consultes al centre de psicologia a Palamós

Quan cal consultar

Quan hi ha un problema que has intentat solucionar i el teu entorn també, i encara persisteix.

Quan el nen té dificultats en el seu rendiment escolar i s'angoixa davant de les tasques.

Treball amb adults

Es tracta la persona afectada a nivell individual o amb la implicació de persones de l'entorn més proper si cal.

La nostra tasca és ajudar les persones a trobar solucions als problemes que ens presenten de la manera més ràpida i eficaç possible.

L'enfoc prioritari de tractament és la Teràpia Estratègica Breu: analitzem els intents de solució que ha fet la persona fins al moment, quins han estat útils i quins no, i des de la primera sessió, es re-formula el problema, es canvia la perspectiva i s'assignen tasques per realitzar entre sessions.

El pacient de seguida comença a notar petits canvis que li suposen una millora significativa en el seu patiment i que, a mesura que es desenvolupa el tractament, es van consolidant, augmentant i generalitzant a diferents àrees.
Amb la nostra orientació, la persona aprèn estratègies i potencia els propis recursos i habilitats per enfrontar-se i resoldre diferents tipus de conflictes, d’una manera autònoma i independent.

En el treball amb les parelles, es duen a terme tant entrevistes individuals, com entrevistes conjuntes per definir la problemàtica des de cada punt de vista i poder després establir objectius de treball conjunt.

Treball amb nens i adolescents

Es fa una primera entrevista als pares.
Posteriorment es fan sessions de valoració del nen on es determina quines són les àrees que cal tractar, ja que és una avaluació multi-disciplinar. Depenent del diagnòstic, es decideix si es prioritzen els aspectes emocionals, relacionals, de llenguatge o escolars.

A partir d'aquest moment el treball terapèutic el realitza el professional especialista corresponent, amb una programació individualitzada que permetrà solucionar les dificultats que presenta.
L'enfoc és inter-disciplinar: ens coordinem amb la família, els mestres, els pediatres, els odontòlegs , els psicòlegs infantils i l’EAP o altres serveis.

Freqüència i durada de les sessions

ADULTS

Les sessions de tractament psicològic són quinzenals després de la primera entrevista. Quinze dies és un període de temps apropiat perquè la persona pugui començar a notar canvis a partir de les tasques que se li prescriuen.

La durada de les sessions és de 50-60 minuts.

NENS i ADOLESCENTS

El tractament psicològic es sol realitzar un cop per setmana a l'inici, posteriorment es va espaiant.

El tractament re-educatiu i logopèdic individualitzat comporta sessions de 45 minuts de durada i una freqüència setmanal d'una o dues sessions a la setmana.

Quan cal consultar

Intervenció psicològica:
Quan tens un problema que ja has intentat solucionar personalment, amb l'ajut dels amics, la família, els metges ... i encara persisteix i et provoca patiment o malestar pots fer una consulta al psicòleg.

El tractament psicològic et permetrà veure el problema des d'una altra perspectiva, enfocar-te en les solucions i en el canvi. Aconseguiràs consolidar recursos i habilitats personals que et permetran enfrontar-te a diferents tipus de dificultats actuals i futures.

Intervenció psicopedagògica:
Quan el nen té dificultats en el seu rendiment i s'angoixa davant de les tasques escolars perquè les habilitats i capacitats que es requereixen no estan suficientment desenvolupades i adquirides.

La intervenció psicopedagògica reforça les capacitats, les habilitats implicades en l'aprenentatge i ajuda el nen a millorar el seu rendiment acadèmic i reforçar el seu sentit d'auto-confiança.


Intervenció Logopèdica: És important consultar:

  • Quan no s'entén al nen quan parla.
  • Quan no articula bé algun so o els canvia.
  • Quan no parla o parla poc.
  • Quan no sap estructurar frases.
  • Quan no empassa bé el menjar.
  • Quan no comprèn els missatges orals.
  • Quan ens sembla que no ens escolta bé.